/

Projekt

Här presenteras projekt som vi arbetar med inom Göta älvs vattenråd.

Åtgärdssamordning inom Göta älvs avrinningsområde 2023-2026

Länk till mer information Öppnas i nytt fönster.

Kartläggning av vandringshinder i biflöden till Göta älv 2020
Projektet utförs i samarbete med Sportfiskarna i syfte att kartlägga och digitalisera data om vandringshinder i biflöden till Göta älv.
Arbetet med att identifiera vandringshinder och skapa förutsättningar för att åtgärda dessa är ett viktigt led i arbetet mot miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag.

Projektet finansierades genom Fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen
Länk till rapporten Pdf, 1.6 MB.

Projektet fortsätter under 2021-2022 med finansiering genom LOVA-bidrag från Länsstyrelsen.
Länk till rapporten Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Synoptisk provtagning inom Stallbackaåns och Lerumsåns
avrinningsområden 2021

Under 2021 utförde Göta älvs vattenråd synoptisk provtagning inom Stallbackaåns och Lerumsåns (delavrinningsområde av Slumpån) avrinningsområden. Detta var en fortsättning på motsvarande projekt som genomfördes i Sköldsån 2020.

Synoptisk provtagning innebär att man samtidigt provtar ett större antal provpunkter. Med synoptisk provtagning kan man få en bild av vilka biflöden och delar av avrinningsområdena som läcker mest näringsämnen på en mycket finare skala än via den ordinarie recipientkontrollen.

Syftet är att resultaten ska kunna användas i diskussionen med till exempel markägare, hästgårdar och berörda kommuner om förslag till åtgärder för att minska fosforläckage. Vattenrådets projekt sker i samarbete med LRF och Länsstyrelsen (Greppa näringen).

22 provtagningspunkter ingår i provtagningen och de parametrar som analyseras är turbiditet, totalfosfor, fosfatfosfor, totalfosfor filtrerat, totalkväve, ammoniumkväve och nitrit + nitratkväve.

Projektet finansierades genom LOVA-bidrag från Länsstyrelsen
Länk till rapporten Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Synoptisk provtagning inom Sköldsåns avrinningsområde 2020
I samband med genomgången av resultaten från Fosforprojektet vattenrådet genomförde under 2018/2019 (se nedan) framkom ett behov av ytterligare underlag i form av så kallade synoptiska provtagningar av näringsämnen inom ingående avrinningsområden (Slumpån, Sköldsån och Stallbackaån).

Synoptisk provtagning innebär att man samtidigt provtar ett större antal provpunkter. Med synoptisk provtagning kan man få en bild av vilka biflöden och delar av avrinningsområdena som läcker mest näringsämnen på en mycket finare skala än via den ordinarie recipientkontrollen.

Syftet är att resultaten ska kunna användas i diskussionen med till exempel markägare, hästgårdar och berörda kommuner om förslag till åtgärder för att minska fosforläckage. Vattenrådets projekt sker i samarbete med LRF och Länsstyrelsen (Greppa näringen).

15 provtagningspunkter ingick i provtagningen som genomfördes i Sköldsån 2020. De parametrar som analyserades var turbiditet, totalfosfor, fosfatfosfor, totalfosfor filtrerat, totalkväve, ammoniumkväve och nitrit + nitratkväve.

Projektet finansierades genom LOVA-bidrag från Länsstyrelsen
Länk till rapporten Pdf, 517 kB.

Utredning gällande källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöden
Göta älvs vattenråd har fått bidrag från Länsstyrelsen för att under 2018/2019 genomföra en utredning gällande källor/källfördelning samt potential för åtgärder av fosforläckage för tre biflöden till Göta älv.

Utredningens syfte är att sammanställa ett planerings- och prioriteringsunderlag för övergödningsåtgärder i biflödena Stallbackaån, Slumpån och Sköldsån.

Resultaten från utredningen ska kunna användas i samverkan och information mellan intressenter med gemensamt intresse för Göta älv, så som kommuner, myndigheter, markägare, företag, organisationer och skolor, men också kunna användas av de olika aktörerna enskilt.

Utredningen ska leda till att utveckla övergödningsåtgärderna till att bli mer kostnadseffektiva och samordnade.
Länk till rapporten Pdf, 12.1 MB.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen