/

Om Göta älvs vattenråd

Göta älvs vattenråd bildades under 2006 av Göteborgsregionens kommunalförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (GR) och Göta älvs vattenvårdsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.i samarbete. I vattenrådets ansvarsområde ingick då hela Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern.

För ökad lokal samverkan knoppades det 2008 av egna vattenråd för Mölndalsåns och Säveåns avrinningsområden.

Från och med 2012 ingår också kustvattenförekomsterna i anslutning till Göta och Nordre älvs utlopp (Göta älvs kustvatten) i Göta älvs vattenråd.

Fokus för arbetet är EG:s Ramdirektiv för Vatten och alla de delar som ingår där och man verkar för att vattenförekomsterna ska uppnå/behålla minst God vattenstatus.

Länk till vattenrådets Arbetsordning Pdf, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sedan 2022 bidrar kommunerna inom vattenrådet med totalt 1 kr per invånare som bor inom avrinningsområdet.
Det innebär att vattenrådet via LOVA-medel har kunnat bekosta Åtgärdssamordnare på heltid och även delfinansiera olika projekt. Genom att åtgärdssamordnaren får tid att ta fram projektplaner och söka bidragsmedel för olika åtgärdsprojekt kan pengarna från kommunerna växlas upp.

Det innebär också att samarbetet mellan kommunerna kan förbättras så de investerar i rätt åtgärder på rätt plats för att få bästa möjliga resultat ekonomiskt och miljömässigt.
Vattenrådet kan också göra utredningar som bidrar till att stärka vattenkvaliteten och informationsspridningen om värdet av rent vatten.

Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor, försöker att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Göta älvs avrinningsområde nedströms Vänern samt Göta älvs kustvatten. De olika aktörerna är representanter från berörda organisationer, företag, myndigheter och markägare. Inom Göta älvs avrinningsområde har det även bildats ett vattenråd för Säveåns delavrinningsområde och ett vattenråd för Mölndalsåns delavrinningsområde.

Ett viktigt syfte med vattenrådet är att skapa lokal förankring och delaktighet kring vattenfrågor, men också möjligheten att kunna påverka viktiga beslut som bland annat tas av Vattenmyndigheten, Vattendelegationen och andra myndigheter inom Västerhavets vattendistrikt. Hittills har vattenrådet främst medverkat i det stora arbetet med kartläggning och analys av vattenförekomster (sjöar, vattendrag och grundvatten) inom Göta älvs avrinningsområde. Man arbetar även inom olika projekt med framtagande av underlag och dialog/information och verkar därigenom för att minst God vattenstatus uppnås inom avrinningsområdet.

Resultatet av den kartläggning och analys som beredningssekretariatet på Länsstyrelsen genomfört inom ramen för EG:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) finns samlat i databasen VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Vattenkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kartläggningen och analysen ger underlag till fastställande av miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen