/

Projekt

Här presenteras projekt som vi arbetar med inom Säveåns vattenråd.

Inventering av vandringshinder inom Säveåns avrinningsområde 2021
Under 2021 har utförts en inventering och prioritering av åtgärder av vandringshinder i Säveåns avrinningsområde. Inventeringen omfattar en del av de vandringshinder som fanns kartlagda i länsstyrelsens databaser och vandringshinder som identifierats med hjälp av lokalkännedom hos Säveåns Vattenråd. Det tillkom även ett antal vandringshinder som identifierades i samband med inventeringen av tidigare kända vandringshinder.

Projektet finansierades genom LOVA-bidrag från Länsstyrelsen

Länk till rapporten Pdf, 13.5 MB.

Planering och detaljprojektering av övergödningsåtgärder i Mellbyån, Mörlandaån och Svartån 2020

Med medel från havs- och vattenmiljöanslaget kunde vattenrådet under 2020 starta ett projekt för att planera och projektera åtgärder mot övergödning i de tre vattendragen.

Projektet har resulterat i två rapporter med sammanlagt ett tjugotal åtgärdsförslag som kommer att arbetas vidare med.

Med koppling till detta arbete genomfördes också ett studiebesök vid Mellbyån under ledning av Jenny Leonardsson, kommunekolog hos Alingsås kommun, där generella och områdesspecifika utmaningar med vattenförvaltning diskuterades.

Vattenrådet kommer att arbeta vidare med resultaten från projektet.

Rapporterna, tillsammans med en sammanfattning från höstens studiebesök finns att läsa i sin helhet finns under publikationer.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen