/

Om Mölndalsåns vattenråd

Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan i syfte att skapa en samsyn och få ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Mölndalsåns avrinningsområde. Vattenrådet ska verka för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status.

En central uppgift för vattenrådet är att skapa lokal förankring och delaktighet kring vattenfrågor, och att komma med synpunkter till Vattenmyndigheten och Vattendelegationen inom Västerhavets distrikt när det gäller arbetet med att genomföra Vattendirektivet. För att ta tillvara all den kunskap som finns om Mölndalsån, är det viktigt att rådet sprider information inom sina respektive organisationer och fångar upp den kunskap som finns inom kommuner, organisationer, företag, markägare och övriga.

Resultatet av den kartläggning och analys som beredningssekretariatet på Länsstyrelsen genomfört inom ramen för EG:s ramdirektiv för vatten (Vattendirektivet) finns samlat i databasen VISS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Vattenkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kartläggningen och analysen ger underlag till fastställande av miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram för de vatten som inte uppnår en god status ekologisk eller kemisk status. Beslut för MKN och åtgärdsprogram ska tas senast december 2009 av Vattendelegationen och fram till dess är det viktigt för vattenrådet att komma med synpunkter till Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten kring statusklassning, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Vattenrådet finansierar eller genomför inga åtgärder inom Mölndalsåns avrinningsområde. Miljöövervakningen sköts av Göta älvs vattenvårdsförbund där Mölndalsåns avrinningsområde ingår.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen