/

Publiceringsdatum:

Biotopkartering inom Mölndalsåns ARO 2012

Bild på Mölndalsån

Mölndalsåns vattenråd har fått bidrag från Länsstyrelsen för att kunna genomföra en biotopkartering under 2012. Vattendrag och sjöar från Stensjön till Ö Nedsjön kommer att karteras.

Som ett led i framtagningen av ett förslag till åtgärdsplan för att uppnå och bibehålla god ekologisk och kemisk status i Mölndalsåns avrinningsområde har Mölndalsåns vattenråd tagit fasta på de förslag till behov av ökade kunskaper och förslag till åtgärder som finns i rapporten Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde - en resurs för människor och ekosystem Länk till annan webbplats. däribland en hydromorfologisk och hydrologisk inventering/utredning. Genom en biotopkartering av Mölndalsåns vattendrag och sjöar skulle kunskaperna ökas och planering av åtgärder underlättas.

Nu finns rapporten klar från den biotopkatering som vattenrådet genomförde inom Mölndalsåns avrinningsområde 2012.

Rapport: Biotopkartering av vattendrag och sjöar inom Mölndalsån ARO 2012 Länk till annan webbplats.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen