/

Publiceringsdatum:

Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde - en resurs för människor och ekosystem

Spegling i vatten

Nu finns en färdig rapport från Mölndalsåns vattenråd som ska fungera som underlag för prioritering och planering av kommande åtgärder och fortsatta undersökningar i Mölndalsåns avrinningsområde.

Mölndalsåns avrinningsområde, som sträcker sig från skogsbygd i öster till storstad i väster, rymmer många och viktiga värden. Här fi nns värdefull natur, viktiga ekosystem på land och i vatten, renande och utjämnande våt- och översvämningsmarker, höga frilufts och rekreationsvärden och viktiga råvattentäkter.

Mölndalsåns vattenråd ser det som en av sina viktigaste uppgifter att i enlighet med EU:s vattendirektiv slå vakt om dessa värden. Ett vattendirektiv som kräver att våra vatten uppnår och bibehåller en god ekologisk och kemisk status.

För att klara detta krävs ett gott kunskapsunderlag som grund för planering och prioritering av åtgärder för skydd och återställning. I samband med att vattenmyndigheten 2009 gjorde sin statusklassning framkom att det fi nns en stor kunskapsbrist kring Mölndalsåns vattensystem.

Denna rapport har tagits fram för att till viss del råda bot på denna kunskapsbrist och öka möjligheten till ett framgångsrikt vattenskyddsarbete genom lämpliga åtgärder. För trots att det fi nns höga värden fi nns problem, hot och utmaningar. Åtgärder måste till för att säkerställa vattensystemets värden och för att nå och bibehålla minst en god ekologisk och kemisk status.

Vår målsättning är att rapporten, som tagits fram av Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult, ska öka den allmänna kunskapen om Mölndalsåns vattensystem bland oss alla intresserade och berörda och även vara till nytta för andra vattenråd. Förhoppningsvis bidrar den även till att få fler engagerade i skyddet av våra vatten.

Mölndalsåns vattenråd


Rapport vattenmiljöer Mölndalsån Länk till annan webbplats.

Referenser Länk till annan webbplats.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen