/

Publiceringsdatum:

Mölndalsåns vattensystem - framtagande av underlag för prioritering av åtgärder utgående från vatten

Bild på Mölndalsån

Mölndalsåns vattenråd har av Vattenmyndigheten beviljats bidrag för att skapa ett underlag för prioritering och planering av kommande åtgärder och fortsatta undersökningar i Mölndalsåns avrinningsområde.
Resultatet och erfarenheterna av sammanställningen och analysen ska redovisas på ett sådant sätt att även andra vattenråd kan dra nytta av projektet.

Bakgrund

Mölndalsån är ett komplext vattensystem som sträcker sig från skogsbygd till storstad. Vattenmyndighetens underlagsrapport för Mölndalsån visar att det saknas kunskap om många av de faktorer som är väsentliga för att nå vattendirektivets krav. Det behövs därför en övergripande kartläggning och analys för att få ett bra underlag för prioritering av åtgärder för att uppnå och bibehålla god ekologisk status i hela vattensystemet.

Vattenrådet har en viktig roll för att uppfylla vattendirektivets krav och syften. För att klara detta krävs ett systematiskt kunskapsunderlag för prioritering och planering av de åtgärder som behövs. Denna prioritering och planering bör utgå från en sammanställning och analys av de ekologiska värdena och hotbilderna som finns i Mölndalsåns avrinningsområde.

Syfte

Att skapa ett underlag för prioritering och planering av kommande åtgärder och fortsatta undersökningar i Mölndalsåns avrinningsområde.

Att redovisa resultatet och erfarenheterna av sammanställningen och analysen på ett sådant sätt att även andra vattenråd kan dra nytta av projektet.

Inriktning

Projektet innehåller dessa delar:

1. Allmän beskrivning av de vattenanknutna biologiska/ekologiska värden som finns inom Mölndalsåns avrinningsområde och vilken hotbilden är mot dessa värden.

2. Genomgång av vilka undersökningar och andra fakta som finns att tillgå för att på ett vederhäftigt sätt bedöma effekten av eventuell påverkan på vattenförekomsternas ekologiska status.

3. Utifrån kända/insamlade fakta sammanfattas en övergripande ekologisk beskrivning som underlag för prioritering och planering av åtgärder avseende Mölndalsåns vattensystem. Innefattar övergripande beskrivning av landskapet, de olika ekologiska förutsättningarna och analys av hur olika verksamhetstyper påverkar vattensystemet.

4. Baserat på beskrivningen skall vattenrådet ta fram förslag till vilka åtgärder som ska få hög prioritet och hur de kan genomföras.

Vattenråd i väst

– fyra vattenråd i västsverige som administreras av Göteborgsregionen